آمریت عمومی خدمات

مدیریت عمومی خدمات یکی از مدیریت های عملیاتی د افغانستان بانک است و دارای دو معاونیت اداری و تعمیرات است. 

۱. معاونیت اداری

در چارچوب معاونیت اداری بخش های اجرائیه، توزیع، حفظ و مراقبت، ترانسپورت و کلینیک صحی ایفای وظیفه می نماید که وظایف هر بخش بطور آتی ارائه میگردد.

بخش اجرائیه

 اجرای کرایه وسفریه های کارکنان بانک، ترتیب مکاتیب اعلانات ومجرائی مصارف اعلانات، ترتیب مکاتیب اعلانات ترویج وحفظ ونگهداشت پول افغانی وترتیب اسناد مجرایی مصارف آن، تهیه تکت های رفت وبرگشت کارمندان بانک، ترتیب اسناد صرفیه برق، تیلفون های دیجیتل و ترتیب وتنظیم بودجه مصرفی و وارده و صادره اسناد وآویز های بانک، اجرای اسناد طلبات وفسخ طلبات کارمندان بانک از وظایف این بخش است.

بخش توزیع

وظایف این بخش را اجرای قرطاسیه واثاثیه باب و روغنیات و پرزه جات وسایط مرکز و نمایندگی ها و شهری ها تشکیل میدهد. در کنار آن مسئولیت چون ترتیب حواله جات اجناس مستعمل و داغمه، جمع قید اجناس اثاثیه به جمع خانه سامان ها و تحویلداران مرکز، شهری ځانگه ها و ولایات، قید نمودن اجناس داغمه و مستعمل به جمع تحویلدار اثاثیه، مجرائی اجناس داغمه و مستعمل از جمع خانه سامانها به جمع تحویلدار اثاثیه ترتیب حواله جات جنس جدید که از طرف مدیریت تهیه خریداری میشود و قید آن  به جمع خانه سامان های  مرکز، شهری څانگه ها و نمایندگی های ولایات، ترتیب و جمع و قید اجناس دوره تسلیمی خانه سامانهای مرکز، ترتیب مکاتیب، چکبک ها و قرطاسیه مطبوع شعبات مرکز و نمایندگی های ولایات بدوش این  بخش می باشد.

بخش حفظ ومراقبت

وظایف این بخش را تهیه طعام چاشت کارکنان بانک مرکز ومراقبت از آشپز خانه وتهیه طعام مهمانان داخلی وخارجی، اجرای حواله جات، مراقبت و پاک کاری صحن دفتر مرکزی بانک، نصب وکنترول آله های ضد حریق دهلیز ها، انتقال اجناس داغمه، مراقبت از مهمانخانه بانک تشکیل مید هد.

بخش ترانسپورت

انتقال اعضای محترم هیئت عامل، مدیران عمومی، مؤظفین امنیتی، مراقبت از مصرف و ترتیب اسناد مصارف آن، ترتیب راپور وسایط قابل ترمیم، کنترول اسناد دفاتر خط السیر و بل های ترمیماتی وچک توزیع تیل، ترتیب وتوزیع چک تیل وسایط به اساس خط السیر سنجش فعالیت وگردش عراده جات مدیریت ترانسپورت و وارده وصادره اسناد بخش ترانسپورت از جمله وظایف این بخش است.

بخش صحیه

خدمات صحی که شامل معاینات ابتدائی و توصیه ادویه برای کارمندان د افغانستان بانک می باشد، توسط این بخش صورت می گیرد. ناگفته نباید گذاشت که این بخش مسوولیت نظارت از غذای چاشت کارمندان را نیز به عهده دارد.

بخش کنترول

این بخش مدیریت محترم عمومی خدمات، مسوولیت کنترول و نظارت تمام اسناد مربوط به توزیع، اجرائیه و مصرفیه ها را به عهده دارد.

۲. معاونیت تعمیرات

این معاونیت، طوریکه از نامش پیداست؛ امور پروژه های ساختمانی و ترمیم تعمیر د افغانستان بانک را چه در مرکز و ولایات به عهده دارد. معاونیت تعمیرات دارای بخش های تخنیکی و عملیاتی، املاک، اداری و کارگران فنی می باشد که به شرح ذیل معرفی میشوند:

الف: بخش تخنیک عملیاتی: این بخش طرح و دیزاین نقشه، اسکیچ، برآورد ابتدائی و تخمین مصارف پروژه های پلان شده بانک، مراقبت از اجراآت پروژه های منعقده و تامین ارتباط با وزارت انکشاف شهری در رابطه به مسایل تخنیکی و برآورد ثانی را به عهده دارد.

ب: بخش املاک: این بخش، مسوولیت اندراج آویز های واصله عواید و مصارف مرکز و ولایات به دفاتر مربوط املاک، مراقبت از جایداد های بانک و چگونگی عقد قرار داد ملکیت های بانک را که به کرایه داده میشود به عهده دارد.

ج: بخش اداری: این بخش مسایل مربوط به تهیه پیشنهادات، مکاتیب، حفظ اسناد تعمیراتی در دفاتر مربوط و سایر موارد اداری را به عهده دارد.

د: بخش کارگران فنی: این بخش مسوولیت توظیف کارگران فنی را بر اساس فرمایش در خواستی شعبات مختلف د افغانستان بانک  به عهده داشته و نیز مراقبت از صورت مصارف تیل مرکز گرمی و جنراتورها وظیفه این بخش معاونیت تعمیرات می باشد.