آموزش عامه

تأمین منافع عامه در صدر ارزش های محوری د افغانستان بانک قرار دارد، از انیرو بانک مرکزی برای افکارعمومی و درک و فهم شان از فعالیت های د افغانستان بانک اهمیت فراوان قائل است. د افغانستان بانـک تلاش می نماید تا از طریق برنامه های رسانه ای و وب سایت به آموزش عامه در زمینه وظایف و کار کردهای د افغانستان بانک بپردازد. هدف از برنامه آموزش عامه د افغانستان بانک، بلند بردن سطح آگاهی مردم از سیاست های پولی و مالـی د افغانستان بانک و تأثیرات آن بر زندگی آنها است. همین گونه این برنامه  در افزایش فهم مردم از حقوق شان و مسؤلیت های د افغانستان بانک در قبال آنها ممد واقع می شود.

بوکلیت

عنوان رده
نقش و مشارکت زنان در نیروی کار
محتویات: نقش و مشارکت زنان در نیروی کار
رساله مشاهده جزئیات
عمده ترین عوامل رشد اقتصادی کشورها
محتویات: عمده ترین عوامل رشد اقتصادی کشورها
رساله مشاهده جزئیات
بحثی در زمینه بازار سرمایه و بازار پول
محتویات: بحثی در زمینه بازار سرمایه و بازار پول
رساله مشاهده جزئیات
نقش اساسی تجارت در پیشرفت اقتصادی کشور ها
محتویات: نقش اساسی تجارت در پیشرفت اقتصادی کشور ها
رساله مشاهده جزئیات
بانکنوت‌های آینده، پلاستیکی خواهند بود
محتویات: بانکنوت‌های آینده، پلاستیکی خواهند بود
رساله مشاهده جزئیات
توسعه نظام بانکی، تقویه اقتصاد و ایجاد فرصت های کاری
محتویات: توسعه نظام بانکی، تقویه اقتصاد و ایجاد فرصت های کاری
رساله مشاهده جزئیات
ارتقای فناوری در سیستم های بانکی
محتویات: ارتقای فناوری در سیستم های بانکی
رساله مشاهده جزئیات
بوکلیت ترویج پول افغانی
محتویات: بوکلیت ترویج پول افغانی
رساله مشاهده جزئیات
رساله آموزشی پول افغانی برای کودکان
محتویات: رساله آموزشی پول افغانی برای کودکان
رساله مشاهده جزئیات
بروشور
محتویات: بروشور
رساله مشاهده جزئیات
چالش‌های تنظیمی فرا راه سکتور بانکی بریتانیا در سال 2015
محتویات: چالش‌های تنظیمی فرا راه سکتور بانکی بریتانیا در سال 2015
رساله مشاهده جزئیات
بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا
محتویات: بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا
رساله مشاهده جزئیات
رهنمای بانکداری اسلامی برای رشد و انکشاف تشبثات کوچک و متوسط در افغانستان
محتویات: رهنمای بانکداری اسلامی برای رشد و انکشاف تشبثات کوچک و متوسط در افغانستان
رساله مشاهده جزئیات
تحایف اهدا شده به دولت جمهوری اسلامی افغانستان
محتویات: تحایف اهدا شده به دولت جمهوری اسلامی افغانستان
رساله مشاهده جزئیات
بوکلیت
محتویات: بوکلیت
رساله مشاهده جزئیات