واحد استخبارات مالی

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان (FinTRACA) منحیث واحد استخبارات مالی (FIU) پس از تصویب و توشیح قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم در سال 2004 میلادی تاسیس شد. هدف اساسی این قانون حراست و استحکام هرچه بیشتر نظام مالی افغانستان و اطاعت پذیری از میثاق‌ها و پیمان‌های بین المللی می باشد. واحد استخبارات مالی یک نهاد نیمه مستقل است که در چارچوب د افغانستان بانک فعالیت می‌کند .

هدف

هدف عمدۀ مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان را جلوگیری از سوء استفاده های آن عده افرادی که عواید خویش را از طریق فعالیت‌های غیر مشروع بدست آورده باشند و نیز افرادی که در راستای تمویل و حمایت از تروریزم از آن استفاده می کنند، تشکیل می‌دهد. با این حال، مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان در استحکام هرچه بیشتر نظام مالی افغانستان، توانمند سازی نظام مالی کشور جهت مراودات با نظام های مالی جهان رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و شگوفایی افغانستان در آینده نقش قابل توجه ایفا می کند.

وظایف

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان بمنظور برآوردن اهداف خویش معلومات را از منابع مختلف جمع آوری و تحلیل می‌کند. این منابع شامل نهادهای اند که قانوناً مکلف به ارایۀ گزارش‌ به مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان در موقع کشف فعالیت مشکوک و همچنان گزارش‌های معاملات نقدی بالاتر از مبلغ تعیین شده که از سوی این اداره در پرتو مفاد قانون مشخص می‌گردد، می‌باشند. باید گفت که مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان به تمام معلومات و دیتابیس‌های مربوط به حکومت افغانستان دسترسی دارد. هرگاه تحلیل این معلومات حاکی از احتمال استفادۀ نامشروع از نظام مالی کشور باشد، مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان با مقامات تنفیذ قانون همکاری لازم نموده تا فعالیت‌های غیر قانونی مشکوک را بررسی و پی‌گیری نمایند. در کنار این همه مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان برای حمایت از تحلیل‌ها و بررسی‌های خویش و حمایت از تحلیل‌ها و بررسی‌های همکاران خارجی، تا حدودی که از سوی قانون مجاز است، به سطح بین المللی همکاری می‌کند. سایر وظایف مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان شامل آموزش آن عده نهادهایی  است که قانوناً مکلف برای گزارش دهی به این مرکز اند. در این میان ادارات که مسوولیت طرح، تدوین و انکشاف قوانین و مقررات را  به منظور حمایت از اهداف مبارزه علیه تطهیر پول به سطح کشور، و همکاری بین المللی و منطقوی در شناسایی فعالیت های مشکوک و اقدامات متقابل مبارزه با تطهیر پول را دارند، نیز تحت پوشش برنامه های آموزشی و آگاهی قرار می‌گیرند.

محرمیت

واحد استخبارات مالی نقش مهمی را که به بحیث وساطت گر  مستقل میان نهادهای گزارش دهنده و تنفیذ قانون به عهده دارند، به خوبی درک می‌کند. این واحد مکلفیت‌ها و تعهدات قانونی خویش را جهت حراست از منابع و محرمیت معلومات حاصله و نیز نحو کاربرد این معلومات را براساس مفاد قانون برای استفادۀ قانونی جداً رعایت می‌کند .

تشکیل

واحد استخبارات مالی یک معاونیت داشته که بخش های اداری و تکنالوژی معلوماتی، تحلیل و ارتباط، قانون پذیری، منطقوی تحت اثر آن فعالیت دارند .

برای معلومات بیشتر لطفاً به وب سایت ذیل مراجعه کنید: /http://www.fintraca.gov.af