اداره ناظر کُل

اساسنامه

ماده ۲۱ قانون د افغانستان بانک، ایجاد دفتر ناظرکُل ( اداره بررسی داخلی ) و تعیین ناظر کُل را در چوکات د افغانستان بانک  تصریح میدارد.

دورنما:

مبدل نمودن اداره ناظرکُل(دفتر بررسی داخلی) به یک ادارۀ مُدرن، مؤثر، فعال و باظرفیت تا بتواند تمام اجراآت د افغانستان بانک را مستقلانه بررسی نماید.

ماموریت:

ماموریت اداره ناظرکُل (دفتر بررسی داخلی) شامل ارائه خدمات مشورتی، مستقل، عینی و بیطرفانه و موازی با مؤثرترین معیارهای بین المللی بوده که به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت امور کاری و سیستم کنترول داخلی د افغانستان بانک طرح ریزی گردیده است .

هدف

هدف اصلی بررسی داخلی، ارائه معلومات معتبر و بیطرفانه به منظور حمایت تمام شعبات بانک در انجام وظایف و مسئولیت های کاری آنها و حمایت از روند عملکرد کلی اداره مربوطه میباشد.

وظایف و مسئولیت ها:

ارزیابی و بررسی سیستم کنترول داخلی وکیفیت کارکرد(مرور فعالیت، برنامه ها، پروژه ها) از وظایف و مسئولیت های اداره ناظر کُل شمرده میشود، این وظایف ذیلاً توضیح میگردد :

۱. حصول اطمینان از اعتبار و درست بودن معلومات مالی و عملیاتی؛

۲. حصول اطمینان از انجام اجراآت طبق قوانین، مقررات، طرزالعمل ها، پلانها، و پروسیجرها ؛

۳. حصول اطمینان ازموجودیت وسایل و ابزار،حفاظت و نگهداری دارایی های د افغانستان بانک و موجودی فزیکی آنها؛

۴. حصول اطمینان از تشخیص درست خطرات و انجام ارزیابی خطرات از تمامی فعالیت های کلیدی بانک؛

۵. مرور و بررسی فعالیت ها و کارکرد های تمامی شعبات بانک به منظور حصول اطمینان از تطبیق نتایج با اهداف تعیین شده و همچنان تطبیق اجراآت موجوده با پلان کاری آنها؛

۶. حصول اطمینان از پیشبرد اجراآت به شکل مؤثر و مفید و تأکید روی مؤثریت فعالیت ها در ارائه خدمات بانکی؛

تشکیلات

دفتر بررسی داخلی تحت مدیریت مستقیم ناظرکُل فعالیت مینماید و ناظرکُل به کمیته بررسی شورای عالی دافغانستان بانک گزارش میدهد. بمنظور پیشبرد اجراآت خویش اداره ناظرکُل دارای بخش های ذیل میباشد.

 • تیم های بررسی
 • بخش اطمینان از کیفیت
 • بخش تفتیش

۱. تیم های بررسی

در حال حاضر هفت تیم بررسی در ادارۀ ناظرکُل وظیفه اجرا می نماید که وظایف ذیل را انجام می دهد:

 • اجراء بررسی (بطور نمونه گیری) به سطح عالی .
 • ارائه معلومات مهم برای طرح پلان سالانه بررسی داخلی .
 • فراهم نمودن برنامه های آموزشی ، راهنمایی نظارتی به اعضای بررسی.
 • همکاری با ناظر کُل یا معاون ناظر کُل در مدیریت اعضای بررسی و همچنان در پلان گذاری، تنظیم، راهنمایی و کنترول وظایف بررسی داخلی.
 • همکاری در آموزش و ارزیابی کار کردگی اعضای جدید التقرر و همچنان اتخاذ اقدامات اصلاحی به منظور تشخیص و رفع مشکلات کار کردگی آنها.
 • مسئولیت تشخیص و ارزیابی خطرات در ساحات دارای خطر د افغانستان بانک و تهیه معلومات کلیدی در پلان بررسی .
 • تنظیم طرزالعمل های بررسی داخلی، بشمول تشخیص و تعریف موضوعات، تعیین معیارهای بررسی و تحلیل شواهد و مدارک و تهیه نمودن اسناد مربوط شعبات تحت بررسی.
 • راهنمایی اعضای بررسی در اجراء مصاحبه ها، بازبینی اسناد، طرح و تطبیق سروی ها، تحریر مکاتیب و ترتیب اوراق کاری.
 • راهنمایی اعضای بررسی در تشخیص، طرح و استناد موضوعات و پیشنهادات بررسی داخلی.
 • ارائه نتایج و یافته های بررسی به هیئت عامل و کمیته بررسی بشکل کتبی (گزارشات) و شفاهی (پیشکش ها).
 • تحکیم روابط با اعضای بررسی داخلی و سایر کارمندان بانک از طریق جلسات گروهی و ایجاد روابط شخصی
 • کسب دانش مسلکی با استفاده از فرصت برنامه های آموزشی (Training) داخل و خارج از کشور و همچنان کسب عضویت نهاد های مسلکی و شریک نمودن معلومات با تمام همکاران اداره.
 • هماهنگی با آدیتوران خارجی
 • انجام سایر وظایف که توسط ناظرکُل و یا معاون ناظرکُل سپرده میشود.

۲. سکشن اطمینان کیفیت

وظایف و مسوولیت های سکشن اطمینان کیفیت قرار ذیل است:

 • تطبیق پالیسی ها و طرز العمل های بررسی داخلی
 • ارزیابی اجراآت تیم های بررسی به منظور حصول اطمینان از تطبیق معیارهای بین المللی بررسی
 • مرور گزارشات بررسی قبل از ارائه آن به ناظرکُل یا معاون ناظرکُل
 • تأمین و نظارت بودجه برای فعالیتهای بررسی داخلی
 • تجدید/ تعدیل و مراقبت از پلان عمومی اداره
 • تشخیص ساحات خطر (Risk Areas) و حصول اطمینان از گنجانیدن آن در پلان بررسی داخلی
 • اتخاذ و کاربرد از وسایل بررسی (Audit Tools) و استفاده از تکنالوجی به منظور بلند بردن مؤثریت اجراآت بررسی داخلی
 • هماهنگی با آدیتوران خارجی
 • موضوعات مربوط تشکیل اداره، استخدام، آموزش و غیره
 • طرح و تطبیق برنامه های آموزشی و ارتقاء ظرفیت مسلکی کارمندان دفتر بررسی داخلی
 • تطبیق معیارهای سنجش کارکرد (Performance Metrics ) و عملکرد بررسی داخلی و نظارت دوامدار از آن
 • تعقیب سفارشات تیم های بررسی داخلی

۳. تیم تفتیش

وظایف و مسوولیت های تیم تفتیش قرار ذیل است:

 • تفتیش و تحقیق اجراآت مربوطه اختلاس و جعل و تذویر و ترتیب دوسیه های ابتدائی
 • امضاء و مهر فارم های عدم مسوولیت کارمندان د افغانستان بانک
 • تفتیش موضوعات خاص، مانند منازعات و برخورد فزیکی میان کارمندان
 • نگهداری دوسیه های مربوطه
 • مهر و نشانی شد تمام دفاتر حاضری، ژورنال، و غیره
 • انجام سایر وظایف که توسط ناظرکُل و یا مقام ریاست سپرده میشود