آمریت عمومی تمویل پروژه های بانک جهانی

آمریت عمومی پروژه های تمویل بانک جهانی بتاریخ 3/3/1388 در چوکات د افغانستان بانک ایجاد گردید. فعالیت های پروژه های انکشافی د افغانستان بانک که توسط بانک جهانی تمویل میگردد به دو بخش عمده تقسیم گردیده است؛ ایجاد سیستم ثبت اموال منقول و پروژه استحکام سکتور مالی.

آمریت عمومی پروژه های تمویل بانک جهانی؛ در چوکات د افغانستان بانک فعالیت نموده و جز نهاد دولتی (د افغانستان بانک) به شمار میرود این اداره صلاحیت های مربوطه را در روشنی قانون بانکداری و قانون د افغانستان بانک تنفیذ نموده و در پرتو صلاحیت های قانونی د افغانستان بانک عمل می نماید.

هدف:

هدف از پروژه، تقویت ظرفیت کاری در امور نظارت بانکی، قوانین بانکی و دسترسی به خدمات رسمی بانکی از طریق تاسیس نهاد های مالی برای اصلاحات در سکتور مالی است.

تشکیلات:

در چوکات تشکیل مدیریت عمومی پروژه های تمویل بانک جهانی به تعداد (6) تن کارمند و(2) تن کارکن مصروف انجام وظیفه می باشند.

  • آمر عمومی پروژه های تمویل بانک جهانی
  • معاونیت مدیریت عمومی پروژه های تمویل بانک جهانی
  • مسؤل تدارکات
  • هماهنگ کننده پروژه ها
  • مسؤل مالی