در باره ما

 

دیدگاه
دیدگاه دافغانستان بانک منحیث یک نهاد پولی مستلزم استفاده از بهترین شیوه ها و دستورالعمل های بین المللی در ساحه تحکیم ثبات قیم و ایجاد نظام سالم مالی که زمینه ثبات اقتصاد کلان و رشد فراگیر اقتصادی را فراهم می نماید،میباشد.