آمریت عمومی عملیات بانکی

آمریت عمومی عملیات بانکی جهت اجرای خدمات بانکی برای دولت، موسسات دولتی ونیمه دولتی وبانکهای تجارتی مؤظف است.

وظایف عمده:

تأمین ارتباط دوجانبه فی مابین مرکز و نمایندگیها و بین نمایندگی های د افغانستان بانک، اجرای چکبک برای ارگان های دولتی، تصدیها وبرنامه همبستگی ملی(NSP)، طبع وتوزیع چکهای کمپیوتری برای وزارت محترم مالیه و مستوفیت های ولایات، تسعیر حواله های افغانی به اسعار وعکس آن، جمع آوری عواید دولت به حسابات مربوطه آن، افتتاح حسابات جاری برای ارگان های دولتی بعد ازموافقه وزارت مالیه، وفراهم ساختن وجوه اسعاری برحسب فرمایشات وزارت مالیه و سایر ادارات.

تشکیل:

آمریت عمومی عملیات بانکی دارای چهار معاونیت است، معاونیت خزانه داری کُل، معاونیت در امور زونها، معاونیت در امور نشر و مراقبت بانکنوت ها و معاونیت اداری که هر یک دارای بخش های کاری مختلف میباشند.

۱- معاونیت در امور خزانه داری کُل:

تعیین وتوظیف صرافان وارده و صادره افغانی و اسعاری در بخش های مربوط، توزیع پول افغانی و اسعار برای تمام ادارات دولتی، تصدی ها، شهری څانگه ها و نمایندگی های د افغانستان بانک مقیم ولایات برویت آویز های عملیات بانکی و وزارت مالیه کشور.

اخذ پول غرفه های وارده مرکز، بانکهای تجارتی، شهری څانگه ها، انتقال خزانه از مرکز به ولایات، تسلیم گیری پولهای افغانی و اسعار، موجودی خزانه داری کُل در اخیر هر برج از جمله وظایف این بخش می باشد.

۲- معاونیت در امور زونها:

ارسال نمودن هدایات مقامات با صلاحیت به زونهای شش گانه د افغانستان بانک مقیم ولایات، حل مشکلات فی مابین وزارت مالیه و زونهای شش گانه د افغانستان بانک مقیم ولایات، حل مشکلات زونهای شش گانه د افغانستان بانک مقیم ولایات با مرکز.

این معاونیت منحیث پُل ارتباط میان مرکز و شش زون ولایات د افغانستان بانک عمل نموده و چگونگی ارسال هدایات رهبری به زونهای مربوط را به عهده دارد. همزمان با این در صورت بروز کدام مشکل میان وزارت مالیه و زونهای ولایتی، این معاونیت موضوع را به زود ترین فرصت حل می نماید.

۳- معاونیت در امور نشر و مراقبت بانکنوتها:

این بخش آمریت عمومی عملیات بانکی جمع آوری و حریق پول های مندرس افغانی، نشر بانکنوت های جدید به بازار، مراقبت از استفاده پول افغانی در معاملات روزمره اقتصادی و قرارداد ها را به عهده دارد.

این معاونیت مسوولیت انتقال پول فزیکی از مرکز به ولایات و از ولایات به مرکز بر حسب ضرورت نیز برعهده دارد.

۴- معاونیت اداری:

این معاونیت امور اداری واجرائیوی آمریت عمومی عملیات بانکی را بدوش داشته و در نبود آمرعمومی سرپرستی آمریت را نیز به عهده دارد. وظیفه این معاونیت رسیدگی به وظایف روزانه اداری است که در اجرای سائر موارد ُممد و مؤثر واقع می شود.