سکتور حقیقی

سکتور حقیقی مسؤلیت تحلیل و گرد آوری ارقام احصائیوی شاخص های اقتصاد کلان را بر عهده دارد. این سکتور در همکاری نزدیک با اداره مرکزی احصائیه فعالیت داشته، ارقام و معلومات خام مانند حجم تولیدات ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیم مصرف کننده (CPI)  و سایر شاخص ها را از این اداره بدست میاورد. کارمندان بخش احصائیه این سکتور بعد از جمع آوری ارقام ابتدایی، آنرا مطالعه نموده و از صحت بودن ارقام اطمینان حاصل مینمایند. بعد از مرور ارقام، محاسبات لازمی در مورد سنجش رشد اقتصادی، نرخ تورم پولی و سایر متحول های اقتصاد کلان  اجرا شده و نتیجه آن بوقت و زمان معین بدسترس تحلیلگران این سکتور جهت انجام تحلیل های اقتصادی قرار میگیرد. بخش تحلیل این سکتور گزارش های تحلیلی را بشکل گزارش های ماهانه، ربعوار و سالانه ترتیب نموده و آنرا از طریق نشریه های اقتصادی د افغانستان بانک بدسترس استفاده کنندگان داخلی و خارجی قرار میدهد.

بمنظور طرح، تدوین و تطبیق سیاست های موثر و مناسب پولی ضرورت مبرم به پیش بینی بعضی از متحول های اقتصادی در کوتاه مدت و دراز مدت میباشد. بناً یکی از وظایف مهم این سکتور را  پیش بینی بعضی از متحول های اقتصاد کلان تشکیل میدهد. کارمندان این سکتور با استفاده از روش های قبول شده بین المللی متحول های اقتصادی را بصورت اجمالی پیش بینی مینمایند تا بر مبنای آن سیاست های پولی موثر وکارا طرح و تطبیق گردد.