نشنل بانک پاکستان

نوع بانک: نماینگی بانک تجارتی خارجی
نمبر ثبت: ۲۴۲۰۱
تاریخ جواز دهی: اکتوبر ۲۰۰۳
مدیر نمایندگی: گوهر علی شاه
شماره تماس:  ۲۰۲۳۰۲۷۳۹(۰) , ۲۰۲۳۰۲۷۲۹(0) ۹۳+
فکس: +۹۳(۰)۲۰۲۳۰۱۶۵۹ 
پوست بکس: -
ایمیل آدرس: nbpkbl.operations@yahoo.com
ویب سایت: www.nbp.com.pk
سویفت NBPA AF KA
آدرس: خانه نمبر# ۲ سرک ۱۰ وزیر اکبر خان، کابل، افغانستان