سکتور خارجی

 اين سکتور مسؤلیت تحلیل و جمع آوری ارقام احصائيوی تجارت خارجی کشور در بخش دادو ستد کالا ها و خدمات، عواید اولیه و ثانوی و همچنان معاملات سرمایه ای و مالی کشور را با سایر کشور های جهان بر دوش دارد. احصائیه های سکتور خارجی منحیث شاخص های کلیدی اقتصادی برای بانک های مرکزی و ارگانهای مالی میباشد. چنین احصائیه ها معلومات لازمی در مورد موقف دارایی های اسعاری و بدهی های کشور بشمول نقدینگی و دیون خارجی را ارایه میدارد. برعلاوه احصائیه های سکتور خارجی معلومات لازم در مورد انتقال عایدات کارگران افغان مقیم در خارج ازکشور و کارگران خارجی مقیم در داخل کشور، از خارج به داخل کشور و برعکس آن را ارایه میدارد. بصورت مشخص،  ارقام احصائيوی مورد نياز بيلانس تأديات عبارت از ارقام معاملات ميان واحد های مقيم و غير مقيم در يک اقتصاد ميباشد.

از نگاه زمانی، احصائیه های سکتور خارجی بصورت ربعوار تهیه و ترتیب می گردد. افزون براین، سکتورخارجی گزارشات تحلیلی درمورد این سکتور را به لسان انگلیسی جهت نشر در مجله ربعوار احصائیوی و اقتصادی بانک مرکزی ترتیب مینماید. جهت بلند بردن کیفیت آمار احصائیوی سکتور خارجی کشور از منابع مختلف ارقام مانند سیتم راپور دهی معاملات بین المللی(ITRS) که عمدتا ًاز طریق بانک های تجارتی جمع آوری میگردد و ادارات ذیربط دولتی و غیر دولتی استفاده شده و از ارسال این احصائیه ها در وقت و زمان معین جهت فورمولبندی سياست پولی و ارزی استفاده به عمل میآید. همچنان احصائیه های متذکره برای پالیسی سازان دیگر اقتصاد کلان و سکتور خصوصی نیز حايز اهميت ميباشد.