دفتر مشاوریت حقوقی

دفتر مشاوریت حقوقی د افغانستان بانک در سال ۱۳۸۳در چوکات د افغانستان بانک ایجاد گردید. ارائه مشوره و رهنمود های لازم در مورد قوانین و مقررات د افغانستان بانک بشمول تسوید، حذف یا هماهنگ ساختن اسناد تقنینی د افغانستان بانک باسایر قوانین نافذه کشور، پاسخگویی به ضروریات حقوقی و تقنینی بانک مرکزی، اشتراک در جلسات با ادارات حکومتی، سازمانهای بین المللی (درصورتیکه این مجالس موضوعات و مسئولیت های حقوقی د افغانستان بانک را در بر داشته باشد) از جمله مسئولیت های این اداره را تشکیل میدهند.

تشکیل:

اداره مشاوریت حقوقی د افغانستان بانک دارای بخش های کاری چون: مدیریت بخش نظارت صنفی(Corporate Governance)، مدیریت بخش طرح وتسوید قوانین ومقررات(Chief Drafting)، بخش موسسات مالی(Financial Institutions)، بخش قضایا(Investigation of the Cases)، مدیریت بخش قضایا(Seiner Counsel)، بخش عملیات بانک مرکزی(Central Bank Operation) ومدیریت متولیت می باشد.

مدیریت بخش نظارت صنفی :(Corporate Governance)

این بخش آماده گی برگزاری مجالس شورای عالی، طرح پالیسی های نظارت صنفی، ارائه مشورت های حقوقی و قانونی طبق قوانین مقررات و پروسیجرهای بانک مرکزی به نهاد های دولتی و غیر دولتی و بانک های تجارتی، ترتیب اجندای مجلس شورای عالی و ارسال آن به اعضای شورای عالی و نظارت بر تطبیق لوایح و مقررات در سطح بانک را به عهده دارد.

مدیریت بخش طرح و تسوید قوانین و مقررات :(Chief Drafting)

طرح و تعدیل اسناد تقنینی د افغانستان بانک مطابق معیار های بین المللی وسفارشات بانک جهانی وسایر نهاد های ملی و بین المللی، جمع آوری نظریات شعبات بانک مرکزی، نهاد های ذیربط دولتی، خصوصی و بین المللی در مورد تعدیل، تغییر وایزاد در قوانین ومقررات مربوط به دافغانستان بانک و نیز تأمین ارتباطات بین بانک مرکزی و وزارت محترم عدلیه در رابطه به قوانین و مقررات سیستم بانکداری از جمله وظایف این بخش بشمار میروند.

بخش مؤسسات مالی :(Financial Institutions)

این بخش ارائه مشوره در مسایل مربوط به بانکهای تجارتی و صرافان و حواله داران، ارسال قوانین و مقررات مربوط ادارات مالی به بانکهای تجارتی، ابراز نظر حقوقی در مورد ساحات حقوقی قرارداد های بین المللی د افغانستان بانک، پالیسی ها و  اساسنامه های بانکهای تجارتی را به عهده دارد.

بخش قضایا :(Investigation of the Cases)

تحقیق وبررسی قضایای محوله اختلاس، تزویر وسایر جرایم، جمع آوری اسناد تخطی های قانونی که توسط رهبری بانک ورشکسته صورت گرفته به کمک لوی څارنوالی وسپردن آن به مراجع عدلی و قضایی؛ جمع آوری معلومات در رابطه به آنعده کار مندانیکه به تقلب کاری ویا تخطی از قانون متهم شده اند؛ ارائه جواب به استعلام ها و مکاتیب څارنوالی از جمله فعالیت های اند که این بخش مسؤل پیشبرد آن می باشد.

مدیریت بخش قضایا :(Seiner Counsel)

تأمین روابط نیک با سکتور عدلی و قضائی و سایر نهاد های مربوط، ارائه مشوره های مناسب حقوقی در مسایل بانکی، مالی و اقتصادی مطابق به قوانین نافذه کشور که د افغانستان بانک به نحوی در آن دخیل می باشد، از جمله وظایف این بخش به حساب می آید.

بخش عملیات بانک مرکزی :(Central Bank Operation)

بررسی قرارداد های که فی ما بین بانک مرکزی وشرکت های داخلی وخارجی منعقد گردیده است، همکاری در ترتیب پلان ها وپالیسی های اجرائی، پیشبرد وظایف مشترک با آمریت های د افغانستان بانک در رابطه به حصول اطمینان از اینکه هیچ قانون ومقرره د افغانستان بانک قبل از تصویب به ادارات ذیربط ارسال نگردد.  طرح و تدوین پالیسی های اجرائی، تطبیق قوانین و مقررات د افغانستان بانک و جلوگیری از انارشیزم در سیستم بانکداری کشور وظایف این بخش مشاوریت حقوقی را تشکیل میدهد.

مدیریت متولیت:

اجرای وظایف مربوط به متولیت وتصفیه، تحقیق و بررسی اسناد، مدارک وکارکرد های مربوط به بانک های تجارتی و حصول اطمینان از فعالیت های آنها طبق قانون بانکداری، در صورت تخلف بانک ها،ارائه پیشنهاد لغو جواز بانک مذکور، ارائه گزارش از شرایط مالی موجود و آینده بانک مربوطه که حاوی ارزیابی دارائی های می باشد که در نتیجه انحلال احتمالی بانک بوجود می آید. همکاری در طرح پلان ها و پالیسی های اصلاحی جهت بازگردانیدن بانک طبق قوانین ومقررات ونیز ارائه مشوره های مناسب حقوقی در احیای مجدد بانک ورشکسته، تحقیقات در مورد بانک های ورشکسته و تخطی های قانونی که از طرف مقامات بانک صورت  گرفته باشد، وظایف این بخش دفتر مشاوریت حقوقی را می سازد.