آمریت عمومی تادیات

مدیریت عمومی تادیات مسئولیت طرح، ایجاد وتوسعه سیستم پرداخت سالم، مصئون، مؤثر و قابل اعتماد ملی برابر با معیار های بین المللی را به عهده دارد .

تشکـیل :

مدیریت عمومی تادیات دارای ساختار تشکیلاتی 22  نفر کارمند است و از نظر وظایف به دو بخش عملیاتی و پالیسی تحقیق و توسعه تقسیم میگردد.

وظایف بخش عملیاتی:

ارائه خدمات تادیات داخلی و بین المللی،تسویه و تصفیه معاملات بین البانکی، تصفیه چکهای داخلی، تهیه برنامه های آموزشی برای کارمندان بانک های عضو سیستم تادیات، همکاری با مجریان سیستم پرداخت و بانکهای مرکزی به خصوص کشورهای عضو انجمن تادیاتی سارک و سایر نهاد های ذیربط داخلی و خارجی به منظور رشد و تقویه مصؤنیت و مؤثریت سیستم پرداخت در کشور از جمله وظایف بخش عملیاتی مدیریت عمومی تادیات می باشند.

بخش پالیسی، تحقیق و توسعه:

بخش پالیسی، تحقیق و توسعه جدیداً در ساختار تشکیلاتی این اداره افزوده شده است که برای بدست آوردن اهداف د افغانستان بانک در عرصه امور تادیات فعالیت می نماید. تهیه و ترتیب طرزالعمل های کاری و مقررات به منظور نظارت از سیستم های تادیاتی، توسعه محیط کاری عملیاتی و پالیسی و پروسیجر و سیستم نظارتی آن به شکل دوامدار، مرور یا بازدید از قوانین داخلی و بین المللی در رابطه به سیستم تادیاتی و تصفیه اوراق بهادار و استفاده مثبت از آن برای توسعه سیستم تادیات افغانستان و همکاری مستقیم با تیم نظارتی به منظور حصول معلومات غرض بهبود سیستم های تادیاتی از جمله وظایف بخش پالیسی ، تحقیق و توسعه مدیریت عمومی تادیات می باشند.