آمریت عمومی منابع بشری

مقدمه:

یکی از فکتور های رشد، توسعه و پیشرفت، سرمایه بشری است. در صورتیکه این سرمایه بطور  مؤثر در تولید و عرضه خدمات سهم بگیرد، سیر رشد، توسعه و پیشرفت صعودی بوده و نقش مهم در دست آورد های آتی ایفاکرده  می تواند.

جلب و جذب، تشویق، ارتقاء و افزایش ظرفیت های سرمایه بشری بدوش ادارۀ منابع بشری است و از همین روست که د افغانستان بانک همیشه تلاش ورزیده است که سرمایه بشری را که مجهز با اندوخته های عصر نوین، تحصیل یافته ، آموزش دیده و مسلکی باشد، استخدام نماید تا د افغانستان بانک به یک ارگان کارآمد و مؤثر و معیاری تبدیل شود. 

آمریت عمومی منابع بشری د افغانستان بانک که از بدو ایجاد د افغانستان بانک تحت نامهای مدیریت ذاتیه ، مدیریت عمومی کدر و پرسونل و مدیریت عمومی اداری ایفای وظیفه نموده است، مسوولیت مدیریت نیروی انسانی را در مرحلۀ ایجاد و طرح ساختارهای تشکیلاتی و استخدام تا ارزیابی اجراآت، آموزش، رشد و ارتقاء کارکنان شایسته بدوش دارد.این آمریت در همین حال موضوعات سوانح، امور ذاتی کارکنان، تقاعد و تادیۀ حقوق تقاعد مامورین را بدوش دارد.

منبع حقوقی اجراأت:

صلاحیتهای تفویض شده در قانون د افغانستان بانک به شورای عالی و هیئت عامل د افغانستان بانک، تصاویب شورای عالی و هیئت عامل بانک که شامل تصاویب انفرادی، پالیسیها، مقررات، اصول، لوایح، رهنمودها، طرزالعملها و احکام میباشند، مصوبات مربوطه شورای وزیران و احکام و فرامین رئیس جمهور کشور و سایر قوانین و مقررات مرتبط و مورد نیاز، چارچوب حقوقی اجراآت این آمریت را تشکیل می دهد.

هدف:

عرضۀ خدمات با کیفیت و کمیت به منظور جلب و جذب، نگهداری، تشویق، ارتقاء، رشد افراد شایسته و مناسب با در نظر داشت محیط حمایوی، مصئون و مناسب کاری و تحقق ارزشهای والای انسانی در اجراآت و برخوردهای متقابل به منظور نایل شدن به اهداف استراتیژیک د افغانستان بانک اهداف عمده این آمریت را تشکیل می دهند.

وظایف:

آمریت عمومی منابع بشری به صورت عمومی مسوولیت اداره، رهبری و مدیریت نیرو انسانی را در اداره د افغانستان بانک چه در مرکز و ولایات عهده دار میباشد. دراینجا به طور مختصر وظایف و مسئولیتهای این آمریت را تذکر می دهیم:

۱. ترتیب، توسعه و تجدید نظر پالیسیها، مقررات، لوایح، طرزالعملها، رهنمودها و پروسیجر های کاری منابع بشری و به آگاهی رساندن و  تکثیر همه این اسناد به آمریتها و مدیریت های عمومی

۲. تطبیق اصلاحات اداری، طرح و ترتيب و تنظيم ریفورم تشكيلاتی، پلان گذاری منابع بشری، تحلیل وظایف ، ترتیب لایحه وظایف تمام پُست های بانک، جلب و جذب افراد شایسته و مناسب، استخدام و رهنمائی کارکنان جدید التقرر، تنظیم دفاتر سوانح و امور ذاتی کارکنان، توزیع کارت هویت و اخذ حاضری

۳. انجام امور عملیاتی و اداری موارد ذاتی و روابط کارکنان چون استعفا، تبدیلی، ارتقاء، تنزیل، منفکی، سرپرستی، مجازات، ترک وظیفه، خدمتی، کمکی، انفصال موقت، حالت انتظار با حقوق و امتیازات و تقاعد کارکنان

۴. تنظیم و بررسی نیاز سنجی آموزشی، دایر نمودن برنامه های آموزشی، سیمینارها، ورکشاپها، جلسات و کنفرانسها در خارج و داخل کشور، برنامه های تحصیلات عالی یا نیمه عالی، برنامه های دوره آموزش عملی و مهیا نمودن مواد درسی و مطالعاتی.

۵. مدیریت، ترتیب و تنظیم موارد مربوط به حقوق، امتیازات و مکافات کارکنان، ارزیابی اجراآت سالانه، انجام سرویهای گوناگون ازقبیل سروی رضایت کارکنان و شناسائی کارکنان شایسته و دارای مهارتها، توانایها و ظرفیت های مدیریتی و رهبری و رشد و پیشرفت ایشان.

۶. تعقیب و پروسس موارد تادیبی، اصلاحی و انظباطی و تعقیب و پروسس نمودن مسایل مربوط به شکایات کارکنان

۷. مدیریت و حصول اطمینان از خدمات بانک، محیط مناسب کاری، صحت و مصُونیت کارکنان و طرح برنامه های تشویقی، سرگرمی و تفریحی برای کارکنان بانک

۸. ترتیب، توسعه و بازدید از وظایف و پروسیجر کاری آمریتها و مدیریتهای عمومی در هماهنگی و همکاری دیپارتمنتهای ذیدخل.

۹. تحلیل، ارزیابی و ارایه جوابات به ارگانهای خارج از بانک در مسایل مربوط به آمریت عمومی منابع بشری

تشکیلات:

آمریت عمومی منابع بشری

معاونیت توسعه پلان و پالیسی

معاونیت آموزش و رشد کارمندان

معاونیت اداری و عملیاتی

مدیریت حقوق وامتیازات

مدیریت توسعۀ پلان وپالیسی

مدیریت روابط کارکنان

مدیریت آموزشهای داخلی وخارجی

مدیریت استخدام

مدیریت اداره و معلومات کارکنان

مدیریت متقاعدین

در چوکات تشکیل فوق، در این آمریت مجموعاً به تعداد (۳۵) تن کارمند و(۵) تن کارکن مصروف انجام وظیفه می باشند.