بولتن اقتصادی و احصائیوی

عنوان رده
بولتن اقتصادی و احصائیوی سالانه د افغانستان بانک سال مالی ۱۳۹۵ (۲۰۱۶)
محتویات: بولتن اقتصادی و احصائیوی سالانه د افغانستان بانک سال مالی ۱۳۹۵ (۲۰۱۶)
Annual Bulletin مشاهده جزئیات
بولتن اقتصادی و احصائیوی ربعوار د افغانستان بانک ربع سوم سال مالی 1395 (21 جون 2016 الی 21 سپتمبر 2016)
محتویات: بولتن اقتصادی و احصائیوی ربعوار د افغانستان بانک ربع سوم سال مالی 1395 (21 جون 2016 الی 21 سپتمبر 2016)
Annual Bulletin مشاهده جزئیات
بولتن اقتصادی و احصائیوی ربعوار د افغانستان بانک ربع دوم سال مالی 1395 ( 20 مارچ 2016 الی 20 جون 2016)
محتویات: بولتن اقتصادی و احصائیوی ربعوار د افغانستان بانک ربع دوم سال مالی 1395 ( 20 مارچ 2016 الی 20 جون 2016)
Annual Bulletin مشاهده جزئیات
بولتن اقتصادی و احصائیوی ربعوار د افغانستان بانک ربع اول سال مالی 1395 (20 دسمبر 2015 الی 20 مارچ 2016)
محتویات: بولتن اقتصادی و احصائیوی ربعوار د افغانستان بانک ربع اول سال مالی 1395 (20 دسمبر 2015 الی 20 مارچ 2016)
Annual Bulletin مشاهده جزئیات
بولتن اقتصادی و احصائیوی ربعوار د افغانستان بانک سال مالی 1394 (اپریل الی جون سال 2015)
محتویات: بولتن اقتصادی و احصائیوی ربعوار د افغانستان بانک سال مالی 1394 (اپریل الی جون سال 2015)
Annual Bulletin مشاهده جزئیات
بولتن اقتصادی و احصائیوی ربع سوم سال مالی 1393 (31 سرطان الی 29 سنبله سال 1393)
محتویات: بولتن اقتصادی و احصائیوی ربع سوم سال مالی 1393 (31 سرطان الی 29 سنبله سال 1393)
Annual Bulletin مشاهده جزئیات
بولتن سالانۀ اقتصادی و احصائیوی د افغانستان بانک سال مالی 1394 (21 دسمبر 2014 الی 20 دسمبر 2015)
محتویات: بولتن سالانۀ اقتصادی و احصائیوی د افغانستان بانک سال مالی 1394 (21 دسمبر 2014 الی 20 دسمبر 2015)
Annual Bulletin مشاهده جزئیات
بولتن اقتصادی و احصائیوی سالانه سال مالی 1393 (جنوری 2015)
محتویات: بولتن اقتصادی و احصائیوی سالانه سال مالی 1393 (جنوری 2015)
Annual Bulletin مشاهده جزئیات