هیئت مدیره انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان طی نشستی اجراات ربع اول سال 2019 میلادی این انستیتیوت را به بحث گرفتند

کابل، 12 حمل 1398- نشست هیئت مدیره انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان، تحت ریاست محترم واحد الله نوشیر معاون اول دافغانستان بانک و رئیس هیئت مدیره  AIBF راه اندازی شد. در این نشست نخست  محترم لطف الحق نور پسرلی رئیس انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان در مورد عملکرد ها و دستاورد های انستیتیوت در ربع اول سال 2019  گزارش ارائه نمود.

در عین حال، محترم واحد الله نوشیر معاون اول د افغانستان بانک و رئیس هیئت مدیره انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان بعد از سمع گزارش انستیتیوت، طی این جلسه در رابطه به پیشرفت ها، تسریع و بهبود کارهای انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان رهنمایی های لازم ارائه نموده اضافه کرد که هیئت مدیره انستیتیوت تلاش می ورزد تا ادارات دیگر را هم متقاعد ساخته تا به هدف بلند بردن ظرفیت بانکداری و مالی همکاران خود، آنها را به این انستیتیوت متذکره معرفی نمایند.

قابل ذکر است که در این نشست علاوه بر محترم واحد الله نوشیر معاون اول د افغانستان بانک و رئیس هیئت مدیره انستیتیوت مالی و بانکداری،  محتر م بهرام برزین و محترم سالم امید، نیز اشتراک نموده بودند.