امضای تفاهمنامه همکاری فی مابین آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه دافغانستان بانک و اداره محترم تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا)

کابل 13 حمل 1398 –  دافغانستان بانک همواره در تلاش است تا از طریق توسعه و انکشاف سیستم ثبت اعتبارات عامه تسهیلات بیشتر را در زمینه دسترسی به وجوه مالی درکشور مهیا سازد. به همین منظور یک سلسله تفاهمنامه ها را با تعداد از ادارات دولتی کشور به امضا میرساند که این بار تفاهمنامه ای را با اداره محترم اترا عقد نمود.

محترم خلیل صدیق رئیس کـُل د افغانستان بانک حین امضای این تفاهمنامه ای همکاری گفت که استفاده از این سیستم کمک می کند که یک دسپلین در سیستم تادیاتی بوجود آمده و دسترسی به وجوه مالی، خدمات مالی و سهولت های مالی برای مردم افغانستان بوجود آید.

متعاقباً محترم داکتر نجیب عزیزی رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان گفت که اترا افتخار دارد که داخل تفاهمنامه ای می شود که سهم  خود را  به نحوی در رشد اقتصادی و مالی کشور ایفا نموده و برای پیشرفت اقتصادی کشور تلاش می ورزد.

سیستم ثبت اعتبارات عامه که با مدرن ترین تکنالوژی مجهز می باشد، میتواند بطور مستقیم و غیر مستقیم بالای اقتصاد کشور از طریق سرعت عمل در تصمیم گیری، شفافیت در امور کاری، کاهش مصارف عملیاتی، کاهش خطرات مالی، و شناسایی  اشخاص و افراد بربنیاد سوابق اعتباری در امور معاملات مالی، تـأثیر گذار باشد.

جمع آوری معلومات اعتباری از بانک های تجارتی، موسسات مالی کوچک، دافغانستان برشنا شرکت، شرکت های مخابراتی و سایر ادارات مرتبط از یک طرف میتواند افزایش دسترسی به وجوه مالی، شفافیت، سرعت عمل در اجراأت  و حمایت از افزایش عواید دولت را به بار بیاورد، از جانب دیگر این پروسه  افغانستان را کمک مینماید تا در رده بندی راپور سالانه Doing Business بانک جهانی درجایگاۀ بهتری در بخش Getting Credit یا گرفتن اعتبار مالی، قرار بگیرد.