اولین جلسه کمیته ثبات مالی، راه اندازی گردید

به تاسی از حکم شماره 340 مؤرخ 13/09/1397 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، اولین جلسه کمیته ثبات مالی با اشتراک محترم داکتر همایون قیومی وزیر مالیه و رئیس کمیته ثبات مالی، محترم خلیل صدیق رئیس کُل دافغانستان بانک و معاون کمیته ثبات مالی، و سایر اعضای کمیته به تاریخ 14 حوت 1397 در مقر ریاست جمهوری اسلامی افغانستان دایر گردید.

در این جلسه، ضمن صحبت در رابطه به وضعیت سکتور بانکی کشور، چالش های موجود فرا راه این نظام و برنامه های اصلاحی در مورد چارچوب مقرراتی کمیته ثبات مالی، برنامه های پلان شده برای سال مالی 1398 و تفاهمنامه میان وزارت مالیه و دافغانستان بانک بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم لازم در مورد اتخاذ گردید.

کمیته ثبات مالی بمنظور ایجاد هماهنگی بهتر جهت تنظیم و مدیریت بحران های مالی احتمالی در کشور ایجاد گردیده است، وظایف ذیل را انجام خواهد داد

1.  مرور و مطالعه گزارش های سیستم مالی ارائه شده توسط د افغانستان بانک؛

2.  اتخاذ اقدامات مقتضی در رابطه به مدیریت و رفع بحران های مالی که تهدید به ثبات مالی کشور تلقی گردد؛

3.  تهیه و ترتیب پالیسی و طرزالعمل های کاری کمیته با درنظرداشت قوانین نافذه کشور و معیار های پذیرفته شده بین المللی