تفاهم نامه تبادل اطلاعات مالی میان مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی د افغانستان بانک و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی لوی څارنوالی جمهوری ازبکستان به امضأ رسید

کابل، 27 حوت 1397- مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی د افغانستان بانک مبتنی به حکم ماده سی و یکم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی مرتبط به پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی را با اداره محترم مبارزه با جرایم اقتصادی څارنوالی جمهوری ازبکستان در مقر سفارت جمهوری ازبکستان مقیم کابل در حضور داشت محترم یادگار خواجه شادمانوف سفیر محترم کشور جمهوری ازبکستان در افغانستان به امضاء رسانید.

براساس مندرجات تفاهمنامه متذکره، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی د افغانستان بانک و اداره محترم مبارزه با جرایم اقتصادی لوی څارنوالی ازبکستان مکلف به جمع آوری، تحلیل، تجزیه و تسهیل تبادل اطلاعات مالی به صورت خود کار ویا بر اساس درخواست طرفین غرض حمایت در تحقیقات مربوط به پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم مرتبط می باشند. این تفاهم نامه به منظور ایجاد چارچوب همکاری، سرعت بخشیدن به تبادل اطلاعات، ایجاد یک میکانیزم و هماهنگی مؤثر در امر مبارزه علیه پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی در هر دو نهاد به امضاء رسیده است.

با توجه به همکاری های دو جانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان و با در نظر داشت پیوند و ارتباطات تجاری میان دو کشور، این تفاهم نامه در امر مبارزه با پول شویی، جلوگیری از تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی مطمئناً تأثیرات مثبت  و چشم گیری خواهد داشت.

قابل ذکر است که این نُزدهمین تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی مرتبط به پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی می باشد که تا اکنون توسط مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی د افغانستان بانک با ادارات مماثل خارجی امضأ شده است.