عامه ښوونه

د عامه ګټو تأمینول، د افغانستان بانک د محوري ارزښتونو په سر کي قرار لري، له همدي امله د افغانستان بانک د عمومي افکارو او د دوی د درک او پوهي لپاره د مرکزي بانک کړنو ته ارزښت قائل دی. د افغانستان بانک هڅه کوي څو د رسنیو او ویب سایټ د پروګرامونو له لاري د افغانستان بانک د دندو او کړنو په برخه کي عامه روزني چمتو کړي. د افغانستان بانک له عامه روزنیز پروګرام څخه موخه، د افغانستان بانک د پولي او مالي سیاستونو په برخه کي د خلکو د پوهي د کچي او د دوی پر ژوند د هغه د اغیزو لوړول دي. په همدي ترتیب دا پروګرام له خپلو حقونو څخه د خلکو د پوهي او د دوی پر وړاندي د افغانستان بانک د مسئولیتونو په زیاتوالي کي ګټور واقع کیږي.

بوکلیب

سرليک کټه ګورۍ
په مالي نظام کې د ډیجیټلي انقلاب ګټې
محتویات: په مالي نظام کې د ډیجیټلي انقلاب ګټې
رساله په بشپړه توګه کتل
د افغانۍ د دودولو بوکلیت
محتویات: د افغانۍ د دودولو بوکلیت
رساله په بشپړه توګه کتل
کوچنیانو لپاره د افغانۍ ښوونیزه ټولګه
محتویات: کوچنیانو لپاره د افغانۍ ښوونیزه ټولګه
رساله په بشپړه توګه کتل
بروشور
محتویات: بروشور
رساله په بشپړه توګه کتل
د چین نوی بانکي میکانیزم
محتویات: د چین نوی بانکي میکانیزم
رساله په بشپړه توګه کتل
نړیوال اقتصادي وضعیت
محتویات: نړیوال اقتصادي وضعیت
رساله په بشپړه توګه کتل
د اداینو بدلیدونکی لید لوری
محتویات: د اداینو بدلیدونکی لید لوری
رساله په بشپړه توګه کتل
په افغانستان کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د ودی او پرمختګ لپاره د اسلامی بانکدارۍ لارښود
محتویات: په افغانستان کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د ودی او پرمختګ لپاره د اسلامی بانکدارۍ لارښود
رساله په بشپړه توګه کتل
د افغانستان اسلامی جمهوری دولت ته ورکړل شوي ډالۍ
محتویات: د افغانستان اسلامی جمهوری دولت ته ورکړل شوي ډالۍ
رساله په بشپړه توګه کتل
بوکلیت
محتویات: بوکلیت
رساله په بشپړه توګه کتل