قوانین

سرليک کټه ګورۍ
د د افغانستان بانک قانون
محتویات: د د افغانستان بانک قانون
قوانین په بشپړه توګه کتل
د افغانستان د بانکدارۍ قانون
محتویات: د افغانستان د بانکدارۍ قانون
قوانین په بشپړه توګه کتل
د مالي اجارې قانون
محتویات: د مالي اجارې قانون
قوانین په بشپړه توګه کتل
د معاملې وړ سندونو قانو
محتویات: د معاملې وړ سندونو قانو
قوانین په بشپړه توګه کتل
په بانکی معاملو کې د منقول او غیر منقول مالونو د رهن قانون
محتویات: په بانکی معاملو کې د منقول او غیر منقول مالونو د رهن قانون
قوانین په بشپړه توګه کتل
د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوی قانون تعدیلات، د 1170 رسمي جریده
محتویات: د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوی قانون تعدیلات، د 1170 رسمي جریده
قوانین په بشپړه توګه کتل
د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوی قانون تعدیلات، د 1181 رسمي جریده
محتویات: د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوی قانون تعدیلات، د 1181 رسمي جریده
قوانین په بشپړه توګه کتل
د پیسو د وینځلو اوله جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوی قانون
محتویات: د پیسو د وینځلو اوله جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوی قانون
قوانین په بشپړه توګه کتل
د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوی قانون، د 1146 رسمي جریده
محتویات: د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوی قانون، د 1146 رسمي جریده
قوانین په بشپړه توګه کتل