د اسلامی بانکداری مقررې

سرليک کټه ګورۍ

د محصولاتو عمومی طرح

سرليک کټه ګورۍ

د شرعي پارامټرونو

سرليک کټه ګورۍ

لارښوونې

سرليک کټه ګورۍ

د لارښوونوکتاب

سرليک کټه ګورۍ

نور

سرليک کټه ګورۍ