بانک اسلامی افغانستان

نوع بانک: بانک تجارتی خصوصی
نمبر ثبت: ۱۳۷۰۳
تاریخ جوازدهی: ۱۸ مارچ ۲۰۰۹
رئیس هیئت عامل: امیر خلیل الرحمان
شماره تماس: ۷۲۹۱۰۰۹۹۹(۰) ۹۳+
فکس: -
پوست بکس : -
ایمیل آدرس: info@ibafg.af
ویب سایت: www.ibafg.com    
سویفت  
آدرس:  چهاراهی ملالی زیژنتون کال- افغانستان