اعلان کاریابی

پُست مدیراجرائیه دفتر مشاوریت حقوقی به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:     مدیر اجرائیه دفتر مشاوریت حقوقی

گرید:  ششم

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

تکثیر طرز العمل ها، مکاتیب، تصاویب، احکام ریاست و سایر اسناد تقنینی و اداری مربوط به شعبات و کارکنان ذیدخل به اساس هدایت مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

حفظ و نگهداری اسناد مربوط در دوسیه های مناسب بوقت معین آن

مدیریت و بررسی از انجام فعالیت های یومیه مادون و حل مشکلات مربوط

حل مشکلات اداری کارکنان از طریق مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح در اسرع وقت

حصول اطمینان از رسیدات، وارده و صادرۀ مکاتیب و مراجعه و اقدام آن

تحریر مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری و طی مراحل در وقت معین مطابق هدایت مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها در دوسیه ها و کارتن ها طور دقیق و منظم

پیگری و تعقیب مکاتیب و احکام ارجاع شده به کارمند دفتر مشاوریت حقوقی و ارائه گزارش آن به مشاور حقوقی

اسکن نمودن تمام اسناد و مکاتیب دفتر مشاوریت حقوقی، حفظ و ثبت آن در سیستم الکترونیکی به طور دقیق

ایجاد سیستم فایلنگ در کمپیوتر غرض بوجود آوردن سهولت های کاری

ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد.          

مشخصات شخص:

درجۀ تحصیل:  داشتن درجه لیسانس در بخش های حقوق، ادبیات،  اداره و تجارت و  ادارۀ عامه

تجربه: دو (2) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:

بلدیت به زبان انگلیسی

آشنائی کامل با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی و انترنت

آشنائی به قوانین و مقررات بانکی

فصاحت و بلاغت در گفتار

 توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری

صفات و ارزش های شخصی:  صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری

آگاهی: علاقه مندان میتوانند یک نقل خلص سوانح (CV ) خویش را همراه یک ورق درخواست با ذکر پست فعلی و انتخابی و ایمیل آدرس فعال قبل از تاریخ 22 حمل 1398 به ایمیل آدرس dab.jobs@dab.gov.af بفرستند. ضمنا متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب معلومات به ویب سایت  https: dab.gov.af مراجعه نمایند.

نکات مهم:

- جهت امتحان صرف با کاندیدان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.