بانک ملی افغان

نوع بانک: : بانک تجارتی دولتی
نمبر ثبت: ۱۶۳۰۱
تاریخ جوازدهی : ۲۶ جولای ۲۰۰۴
رئیس هیئت عامل: عبدالعزیز بابکرخیل 
شماره تماس:   ۲۰۲۱۰۲۱۱۹(۰) ۹۳+ 
فکس: -
پوست بکس : ۵۲۲ کابل افغانستان   
ایمیل آدرس: info@bma.com.af
ویب سایت: www.bma.com.af
سویفت BMAFAFKA
آدرس: جاده ابن سینا وات، همجوار د افغانستان بانک، چهار راهی پشتونستان، کابل افغانستان