غضنفر بانک

نوع بانک: بانک تجارتی خصوصی
نمبر ثبت: ۱۳۷۰۲
تاریخ جوازدهی : ۱مارچ ۲۰۰۹
رئیس هیئت عامل: احمد سیر قریشی
شماره تماس:  ۲۰۲۱۰۱۱۱۱(۰)+
فکس: -
پوست بکس : -
ایمیل آدرس: info@ghazanfarbank.com
ویب سایت: www.ghazanfarbank.com
سویفت: -
آدرس: سرک اصلی شیرپور، ۸۶۶ کابل - افغانستان